سنجش میکروارگانیسم ها

خواص شیمیایی

خواص فیزیکی

آزمون میکربی مواد غذایی

 

در جهت ارتقاء سلامت جامعه و کمک به تولید و عرضه مواد غذایی سالم، شرکت زیست غذا قادر به ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه سنجش میکروارگانیسم های مواد غذایی است. با توجه به نیاز مشتریان، شناسایی عوامل مولد فساد و پاتوژن ها با استفاده روش های معمول کشت سلولی و روش های سریع قابل انجام است. برخی از آزمون های قابل انجام عبارتند از:

 

 .: آزمون های میکربی معمول مواد غذایی (کشت)

شمارش کلی

سالمونلا کلیفرم

سالمونلا

استافیلوکوکوس

کپک و مخمر

 

 .: آزمون های میکربی سریع مواد غذایی (کیت)

شمارش کلی

سالمونلا کلیفرم

سالمونلا

استافیلوکوکوس

آزمون های میکربی غیر مواد غذایی

آزمون شیمیایی مواد غذایی

 

شرکت دانش گستران زیست غذا (بیوفود) ضمن ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین با اتکا به آزمایشگاهی که در اختیار دارد در زمینه انواع آزمایشات شیمیایی مربوط به مواد غذایی  فعال است. اغلب آزمون ها در آزمایشگاه شرکت و یا در آزمایشگاه های همکار قابل انجام است. لیست برخی از آزمایشات قابل انجام در زیر آمده است. آزمایشات خاص دیگر در صورت نیاز می تواند انجام شود. برای اطلاع از امکان انجام آزمون مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

 .:. آزمون های شیمیایی مواد غذایی

سنجش اجزاء با استفاده از اسپکتروفتومتری

تعیین پروتئین

تعیین چربی و آنالیز روغن ها

آزمون کربوهیدرات ها

شناسایی قندهای احیا، پروفایل قندها و اسیدها

آزمون با استفاده از HPLC و GC

اندازه گیری خواص فیزیکی مواد غذایی

 

خواص و ویژگی های فیزیکی مواد غذایی از جمله خواص اساسی آنها می باشند که بر روی کیفیت، فراوری و سالم بودن مواد غذایی اثر گذار هستند. انواع خواص و ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی توسط شرکت زیست غذا قابل اندازه گیری است.

 

 .: آزمون های فیزیکی و رئولوژیکی مواد غذایی

دانسیته

رنگ

ویسکوزیته

تنش تسلیم

نمودار جریان

رئومتری

بافت (Texture Analysis)

DSC

 

خدمات: آزمون و مشاوره

تمام حقوق برای شرکت زیست غذا محفوظ است

info@biofood.ir

شماره تماس: 25811023-021

               021-25811030